Natječaj za radno mjesto spremač/ica

Natječaj za radno mjesto spremač/ica

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle 20. prosinca 2021. godine  objavljuje

NATJEČAJ  za prijem radnika na radno mjesto SPREMAČICA

  • jedan (1) izvršitelj na određeno puno  radno vrijeme – 40 sati tjedno

UVJETI za radno mjesto:

  • završena osnovna škola

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  • životopis
  • presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
  • elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • preslik domovnice

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je otvoren od 21. prosinca  2021. do  28. prosinca  2021. godine. i to je krajnji rok za podnošenje Prijava.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto spremačice“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

KLASA: 601-02-21-01/16

URBROJ: 2117-104-02-21-16

 

Dječji vrtić Konavle