Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju čl. 26 . stavka 1.i 2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13) Dječji   vrtić  Konavle  temeljem Odluke Upravnog vijeća od dana 20. prosinca 2021. godine objavljuje

NATJEČAJ  za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJA  – na određeno vrijeme

 • jedan ( 1 ) izvršitelj/ica                   na neodređeno puno radno
 • četiri ( 4) izvršitelj/ica                    na određeno puno radno vrijeme (zamjena za  rodiljni dopust)
 • tri ( 3 ) izvršitelj/ica                        na određeno puno radno vrijeme,do 31. kolovoza 2022. g.
 • sedam ( 7 ) izvršitelj/ica                 na određeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. g.

 

 • UVJETI za radno mjesto:

Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

Ili prema čl. 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,107/07 i 94/13 )

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • preslika dokaza o stručnoj spremi
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o nekažnjavanju, te uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci ) sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN. 10/97,107/07 i 94/13 )
 • elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslik domovnice

Na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave se podnose  u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja.

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto odgojitelja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 21. prosinca  2021. do  28. prosinca  2021. godine  i to je krajnji rok za podnošenje Prijava.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 601-02-21-01/15

URBROJ: 2117-104-02-21-15

Dječji vrtić Konavle