NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO EKONOM-DOMAR

Na temelju čl. 26 . stavka 1.i 2 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.94/13) Dječji Konavle  temeljem Odluke Upravnog vijeća od dana 22. veljače 2022. godine objavljuje

NATJEČAJ  za prijem radnika na radno mjesto

EKONOM – DOMAR  –

 • jedan ( 1 ) izvršitelj/ica na neodređeno  radno vrijeme  uz uvjet probnog rada od tri mjeseca         
 • UVJETI za radno mjesto:
 • srednja stručna sprema III. ili IV. stupanj obrazovanja (električar, strojobravar ili slična zanimanja)
 • važeća vozačka dozvola B kategorija
 • stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja
 • utvrđena zdravstvena sposobnost

Na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola ( članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis( vlastoručno potpisan)
 • preslika dokaza o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti specijalističke ordinacije medicine rada ( nakon izbora, a prije sklapanja ugovora o radu)
 • elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu, ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
 1. a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )
 2. b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu  na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, broj 157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na Natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Sukladno odredbama Uredbe (EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka , svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Prijave za Natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b. 20210 Cavtat s naznakom “Natječaj za radno mjesto odgojitelja, u roku od osam dana od dana objave natječaja.

Isprave i dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a dokaze u izvorniku predloženi kandidat će priložiti prije sklapanja Ugovora o radu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od  23. veljače 2022. do  3. ožujka  2022. godine  i to je krajnji rok za podnošenje Prijava. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Dječje vrtića Konavle, oglasnoj ploči vrtića te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – ekonom domar– neodređeno“ . u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat.

Za kandidate prijavljene na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti intervju.

O mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Dječje vrtića Konavle.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. Nakon toga će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u tajništvu Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat ili će im se dokumentacija na zahtjev vratiti poštom.

KLASA: 601-02-22-01/05

URBROJ: 2117-104-02-2-05

 

Dječji vrtić Konavle