NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PEDAGOG

Otvorimo Južna vrata Lijepe naše – unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Konavle, k.br.: UP.02.2.2.08.0023 Faza II

Odlukom Upravnog vijeća od 22. veljače  2022. godine Dječji vrtić Konavle  objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

– stručni suradnik – pedagog – na određeno i nepuno radno vrijeme ( 24 sata  tjedno )         1 izvršitelj  m/ž

za potrebe provedbe projekta  Otvorimo Južna vrata Lijepe naše– kodni broj: UP.02.2.2.08.0023

Faza II

Uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij ili diplomirani pedagog

– položen stručni ispit

– ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskog odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog

ispita uz uvjet polaganja istog u zakonskom roku.

Na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola ( članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati uz vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj prilažu:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– dokaz o završenom školovanju

– dokaz o položenom stručnom ispitu, ako je isti položen

– dokaz o radnom stažu  – elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje  (ne starije od mjesec dana od objave natječaja):

– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju

  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

(čl. 25. stav 2. Zakona o predškolskom odgoju), ne starije od 6 mjeseci

  1. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

postupak (čl. 25. stav 4. Zakona o predškolskom odgoju) ne starije od 6 mjeseci

– izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o

predškolskom odgoju i obrazovanju

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pedagoga (nakon

izbora, a prije sklapanja ugovora o radu)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu  na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, broj 157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na Natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.98/19) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva Hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka , svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajno postupka.

Isprave i dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a dokaze u izvorniku predloženi kandidat će priložiti prije sklapanja Ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijava  je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od  23. veljače 2022. do  3. ožujka  2022. godine  i to je krajnji rok za podnošenje Prijava. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Dječje vrtića Konavle, oglasnoj ploči vrtića te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – pedagog –– određeno“ . u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. Nakon toga će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u tajništvu Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat ili će im se dokumentacija na zahtjev vratiti poštom.

KLASA: 601-02-22-01/09

URBROJ: 2117-104-02-2-09

 

Dječji vrtić Konavle