NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠA MEDICINSKA SESTRA

Na temelju čl. 26.  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97. i 107/07.), Dječji vrtić Konavle temeljem Odluke Upravnog vijeća od dana 22. veljače 2022. godine objavljuje

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta:

VIŠA MEDICINSKA SESTRA – na neodređeno vrijeme

1 (jedan) izvršitelj/ica  na neodređeno i puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto:

 • VŠS, viša medicinska sestra,
 • položen stručni ispit,
 • ispunjavanje uvjeta iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe bez položeno stručnog ispita uz uvjet polaganja istog u zakonskom roku.

Na Natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola ( članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08, 69/17).

Kandidati uz vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj prilažu:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o završenom školovanju
 • dokaz  o položenom stručnom ispitu
 • elektronički zapis ( potvrda)o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu, ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
 1. a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl. 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ) – ne starije od 6 mjeseci
 2. b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od 6 mjeseci
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova više medicinske sestre – zdravstvene voditeljice  ( nakon izbora, a prije  sklapanja ugovora o radu)
 • izjava kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu  na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, broj 157/13, 152/14,39/18 i 32/20) dužni su uz prijavu na Natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.98/19) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva Hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka , svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajno postupka.

Isprave i dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici, a dokaze u izvorniku predloženi kandidat će priložiti prije sklapanja Ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijava  je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj je otvoren od  23. veljače 2022. do  3. ožujka  2022. godine  i to je krajnji rok za podnošenje Prijava. Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici Dječje vrtića Konavle, oglasnoj ploči vrtića te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj – viša medicinska sestra – zdravstvena voditeljica – neodređeno“ . u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Konavle, Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima  Natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. Nakon toga će kandidati moći osobno preuzeti svoju dokumentaciju u tajništvu Dječjeg vrtića Konavle, Put od Cavtata b.b., 20210 Cavtat ili će im se dokumentacija na zahtjev vratiti poštom.

 

KLASA: 601-02-22-01/06

URBROJ: 2117-104-02-2-06

 

Dječji vrtić Konavle